Skip to content

ALGEMENE BEPALINGEN

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of de bestemming van de goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor het werk heeft gegeven, onder auteur degene die de opdracht heeft aanvaard, zijnde Bretel. Deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als gelezen en goedgekeurd door de opdrachtgever. Een aanbieding of offerte gedaan door de auteur heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of bij schriftelijk (al dan niet digitaal) akkoord van Bretel tot verlenging.

WETTELIJKE BEPALINGEN OP GEBIED VAN ARTISTIEKE EIGENDOM EN ONEERLIJKE MEDEDINGEN

Alle door Bretel ontworpen schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen, animaties, presentaties, welke ook de gebruikte techniek wezen, blijven/zijn uitsluitend eigendom van Bretel en mogen noch nagemaakt, noch vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst (al dan niet digitaal). Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé wordt beschouwd als namaking of oneerlijke concurrentie, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Het afstaan of aanrekenen door Bretel van deze schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen, animaties, presentaties, welke ook de gebruikte techniek weze, maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat. De opdrachtgever wordt verondersteld eigenaar of gerechtigde te zijn van alle logo’s, tekeningen, lettertypes, foto’s, teksten, muziek enz… dewelke hij door Bretel wil laten gebruiken, bewerken of aanpassen. Eventuele misbruiken en de hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt beschouwd op de hoogte te zijn van de wetgeving op copyrights. Alle aanvragen tot gebruik van eventueel copyright-beschermd materiaal (SABAM of andere rechtsorganisaties) behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld in de originele offerte. De opdrachtgever aanvaardt dat enkel met de aanmaak van het gevraagde product kan gestart worden indien al het hiervoor nodige materiaal (onder digitale vorm – behoudens anders vermeld in de offerte) door hem werd aangeleverd.

OFFERTE, WIJZIGINGEN, GEBREKEN

De aanvaarding van elke offerte dient schriftelijk bevestigd te worden door de opdrachtgever. Door deze schriftelijke bevestiging (al dan niet digitaal) is de offerte rechtsgeldig en kan niet gewijzigd worden. Bretel is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht. De gedeeltelijke benutting van de geleverde ontwerpen, heeft eveneens de aanvaarding van het geheel der geleverde ontwerpen tot gevolg. Op straffe van verval van recht, moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.Eventuele gebreken aan een deel van deze ontwerpen geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel. Indien een deel der geleverde ontwerpen niet conform is met de opdracht, is de verantwoordelijkheid van Bretel beperkt (a) ofwel tot teruggave van de prijs voor dit niet conforme gedeelte (b) ofwel tot het hermaken van dit gedeelte. Dit heeft echter geen invloed op de betaling van de overige gedeelten van deze opdracht of op hiervan losstaande opdrachten, en kan dus geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen. Het goedkeuren van teksten of tekeningen ontslaat Bretel van alle verantwoordelijkheid voortaalfouten, vergissingen, weglatingen en dergelijke. De opdrachtgever dient het geleverd werk na te zien alvorens tot drukken over te gaan. In geval van betwisting wordt de schadeloosstelling beperkt tot het hermaken van het werk en dit voor zover bewezen is dat dit niet aan de normale vereisten beantwoordt. In geen geval kan een verdere schadevergoeding door de opdrachtgever geëist worden en dit om welke redenen ook. De ontwerpen door Bretel voorgesteld zijn gebaseerd op ervaring en creativiteit. Het toevertrouwen van een opdracht aan Bretel gebeurt op basis van referenties en vertrouwen. Bretel engageert zich in het voorstellen van kwalitatieve en praktische ontwerpen, op basis van haar technische en creatieve kennis. Het herhaaldelijk afkeuren van deze ontwerpen op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot het stopzetten van de opdracht, of het niet betalen van de factuur. Bretel is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan voorwerpen en documenten ons toevertrouwd. Voor wat kostbare oorspronkelijke stukken betreft moeten de eigenaars deze op hun kosten laten verzekeren. Alle goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever.

BETALINGEN

Iedere persoon die voor rekening van derden of met verzoek te factureren aan derden een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 Burgerlijk wetboek en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling zo deze niet door derden tijdig werd uitgevoerd. Facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving op rekening van Bretel, en dit binnen 30 dagen na factuurdatum. Niet betaling en iedere vertraging van betaling van een factuur op uiterste betaaldatum brengt, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk in gebrekenstelling, een interest op van 10% per maand alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 20% van het verschuldigde bedrag van de factuur en met een minimum van 100 euro. Niet betaling na aangetekend schrijven (aanmaning tot betaling) geeft Bretel het recht de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken off-line te halen ter bescherming van het recht op artistieke eigendom. Off-line halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken wordt 1 week op voorhand aangekondigd door een digitaal schrijven. Bretel kan hierbij niet verantwoordelijk worden geacht voor technische problemen of faling die hierbij kunnen voorkomen. Off-line halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen. Door het niet betalen van een factuur gedurende meer dan dertig dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar,onafgezien de toegestane betalingsvoorwaarden. Alle klachten moeten geldigheidshalve binnen de acht dagen geschieden. Alle geschillen worden beslecht door de Rechtbanken te Gent.

TECHNOLOGISCHE BEPALINGEN

Bretel is niet verantwoordelijk voor de technische falingen (down-periodes van webservers, down-periodes van de mailservers, etc.) zonder dat dit specifiek is vermeld in de offerte (gegarandeerde up-time). Bretel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van één of meerdere diensten in zoverre het hier om het risicogebied en/of de invloedssfeer van de telecomaanbieder, IT-serviceprovider of de stroomverzorgingsinstelling handelt. Bretel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aard van de data die via het internet beschikbaar en/of bereikbaar zijn.

JAARLIJKSE OVEREENKOMSTEN

Wij bieden de mogelijkheid om bepaalde recurrente diensten en producten van
gespecialiseerde partners in uw project te integreren, waarbij deze kosten door ons doorgefactureerd worden op basis van contracten die jaarlijks automatisch hernieuwen. Dit vereenvoudigt onder meer de registratie en het beheer van uw domeinnaam, de hosting van uw website, en de integratie van specifieke plug-ins.

Back To Top